د نن ورځې بیه
۶۸.۴۰ افغانۍ ۱ ډالر
۸۰.۵۰ افغانۍ ۱ یورو
۸۸.۸۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۶۵ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۶۳۲ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۱۷.۸۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۱۸.۰۵ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۱۸.۴۵ افغانۍ ۱ درهم