د نن ورځې بیه
۷۵.۶۰ افغانۍ ۱ ډالر
۸۷.۸۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۸.۰۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۵۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۵۸۹ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۵.۸۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۰۰ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۰.۶۰ افغانۍ ۱ درهم