د نن ورځې بیه
۸۱.۷۰ افغانۍ ۱ ډالر
۹۶.۴۰ افغانۍ ۱ یورو
۱۱۰.۵۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۸۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي روپۍ
۵۰۵ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني روپۍ
۰۳.۳۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۲۱.۲۵ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۲.۰۰ افغانۍ ۱ درهم