د نن ورځې بیه
۷۶.۸۵ افغانۍ ۱ ډالر
۹۰.۲۰ افغانۍ ۱ یورو
۱۰۰.۰۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۴۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي روپۍ
۴۷۵ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني روپۍ
۰۳.۲۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۲۰ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۰.۸۵ افغانۍ ۱ درهم