د نن ورځې بیه
۷۸.۶۵ افغانۍ ۱ ډالر
۸۶.۸۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۳.۶۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۱۳۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۴۹۶ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۰۶.۷۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۷۵ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۱.۲۰ افغانۍ ۱ درهم