د نن ورځې بیه
۸۱.۱۰ افغانۍ ۱ ډالر
۹۱.۶۰ افغانۍ ۱ یورو
۱۰۲.۰۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۱۵۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۵۱۷ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۰۶.۱۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۲۱.۳۵ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۱.۸۵ افغانۍ ۱ درهم