د نن ورځې بیه
۷۴.۵۰ افغانۍ ۱ ډالر
۸۴.۶۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۵.۵۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۵۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۵۳۳ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۰۵.۸۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۱۹.۶۵ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۰.۲۰ افغانۍ ۱ درهم