د اسعارو بیه
۷۱.۰۵ افغانۍ ۱ ډالر
۷۶.۶۹ افغانۍ ۱ یورو
۸۸.۸۱ افغانۍ ۱ پونډ
۱۹.۰۲ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۱۹.۳۶ افغانۍ ۱ درهم
۸۰۷ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي روپۍ
۲۴۶ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني روپۍ
۰۱.۱۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان