د نن ورځې بیه
۷۸.۹۰ افغانۍ ۱ ډالر
۸۷.۰۰ افغانۍ ۱ یورو
۱۰۱.۲۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۱۰۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي روپۍ
۴۹۹ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني روپۍ
۰۶.۵۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۹۰ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۱.۴۰ افغانۍ ۱ درهم