د نن ورځې بیه
۷۵.۸۵ افغانۍ ۱ ډالر
۸۵.۹۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۶.۴۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۶۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۵۴۵ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۰۶.۴۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۱۵ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۰.۶۰ افغانۍ ۱ درهم