د نن ورځې بیه
۷۷.۳۵۰ افغانۍ ۱ ډالر
۸۴.۴۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۸.۵۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۹۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي روپۍ
۴۸۰ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني روپۍ
۰۵.۷۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۴۳ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۰.۹۰ افغانۍ ۱ درهم