د نن ورځې بیه
۷۶.۳۰ افغانۍ ۱ ډالر
۸۵.۷۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۸.۵۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۶۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي روپۍ
۴۸۳ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني روپۍ
۰۵.۰۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۱۰ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۰.۷۰ افغانۍ ۱ درهم