د نن ورځې بیه
۷۲.۶۰ افغانۍ ۱ ډالر
۸۲.۵۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۱.۶۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۶۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۵۹۶ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۰۷.۸۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۱۹.۲۰ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۱۹.۶۵ افغانۍ ۱ درهم