د نن ورځې بیه
۷۷.۸۵ افغانۍ ۱ ډالر
۸۶.۴۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۹.۲۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۱۰۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۵۳۶ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۰۵.۶۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۵۰ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۱.۰۰ افغانۍ ۱ درهم