د نن ورځې بیه
۶۸.۹۰ افغانۍ ۱ ډالر
۸۵.۰۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۶.۲۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۹۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۶۰۳ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۱۵.۲۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۱۸.۳۰ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۱۸.۷۰ افغانۍ ۱ درهم