د نن ورځې بیه
۷۵.۷۰ افغانۍ ۱ ډالر
۸۷.۰۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۸.۰۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۳۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۵۷۴ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۰۵.۸۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۱۹.۹۰ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۰.۳۵ افغانۍ ۱ درهم