د اسعارو بیه
۷۸.۷۷ افغانۍ ۱ ډالر
۸۴.۴۲ افغانۍ ۱ یورو
۹۷.۲۰ افغانۍ ۱ پونډ
۲۰.۸۸ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۱.۴۷ افغانۍ ۱ درهم
۹۲۳ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي روپۍ
۲۵۴ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني روپۍ
۰۱.۴۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان