د نن ورځې بیه
۷۷.۳۰ افغانۍ ۱ ډالر
۸۶.۸۰ افغانۍ ۱ یورو
۱۰۱.۰۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۱۰۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي روپۍ
۴۸۵ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني روپۍ
۰۶.۰۵ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۶۵ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۱.۱۵ افغانۍ ۱ درهم